เจ้าอาวาส วัดประสานศรัทธา

พระมหาฉัตรชัย ชยญาณเมธี ป.ธ.๙

ชื่อ: พระมหาฉัตรชัย ฉายา: ชยญาณเมธี นามสกุล: ช่างทองคำ เกิด: 5 พฤษภาคม 2528 ปีที่สอบ ป.ธ.9 ได้: ปี พ.ศ. 2550

เฟสบุ๊คพระมหาฉัตรชัยคลิก , โทรคลิก 089-7825944

บรรพชาอุปสมบท
บรรพชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมี พระเทพญาณมงคล เป็นพระอุปัชฌาย์
อุปสมบท (นาคหลวง) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระพรหมดิลก วัดสามพระยา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระธรรมโกศาจารย์ วัดขันเงิน เป็นพระอนุสาวนาจารย์

การศึกษา
นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
พ.ศ. ๒๕๕๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค (นาคหลวง)

ตำแหน่ง ฝ่ายปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น เจ้าอาวาสวัดประสานศรัทธา
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น รองเจ้าคณะอำเภอนากลาง

ผลงานทั่วไป
2556 เป็นพระธรรมทูตประจำอำเภอนากลาง
2556 เป็นพระจริยานิเทศก์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
2557 เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าสำนักเรียนวัดประสานศรัทธา
2558 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
2561 เป็นรองเจ้าคณะอำเภอนากลาง
2561 เป็นประธานฝ่ายการศึกษา อำเภอนากลาง
2561 เป็นกรรมการฝ่ายการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู
2561 เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเก่ากลอย
2561 เป็นกรรมการการเผยแผ่ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู