ประวัติวัดประสานศรัทธา

ประวัติสังเขปวัดประสานศรัทธา (วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น) (มหาอุโบสถล้ำค่า งามศาลาทรงไทย ถิ่นมั่นในพุทธธรรม ศักดิ์สิทธิ์ล้ำหลวงพ่อปาฏิหาริย์)

วัดประสานศรัทธา เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเก่ากลอย เลขที่ ๑๑๑ บ้านกุดกระสู้ หมู่ที่ ๒ ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู มีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๕๓ ตารางวา

ประวัติความเป็นมา วัดประสานศรัทธา เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานพร้อมกับการก่อตั้งบ้านกุดกระสู้ เดิมนั้นตั้งอยู่ที่ริมหนองน้ำกุดกระสู้ แต่ในสมัยนั้นมีความลำบากมากในการคมนาคมไปมาของชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญต่าง ๆ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ชาวบ้านจึงได้ย้ายวัดไปตั้งอยู่ในทิศตะวันออกของหมู่บ้าน แล้วตั้งชื่อวัด ว่า วัดจันทรังษี เป็นวัดสังกัดสงฆ์คณะธรรมยุติ

ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย แต่เนื่องด้วยสถานที่ตั้งของวัดในทิศตะวันออกนั้น เป็นสถานที่คับแคบ ไม่สามารถขยับขยายได้ ซ้ำยังห่างไกลจากแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค จึงไม่เป็นที่สัปปายะสำหรับพระภิกษุ สามเณรจำพรรษา ต่อมา ในปี ๒๔๙๒ ชาวบ้าน ทายก ทายิกา พร้อมด้วยพระอาจารย์ชัย วิราโค ได้ปรึกษาหารือ จึงมีมติให้ย้ายวัดมาตั้งอยู่ใกล้ลำห้วยยาง ทิศตะวันตกของหมู่บ้าน เพราะเป็นสถานที่ราบรื่น ร่มเย็นและสัปปายะ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและทำกิจวัตรของพระภิกษุ สามเณร และสะดวกแก่ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พร้อมกับการก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ เช่นศาลาการเปรียญ กุฎีสงฆ์ และอุโบสถ เพื่อเป็นจำพรรษาและประกอบกิจ สังฆกรรมของพระภิกษุ สามเณร ด้วยแรงศรัทธาและความสามัคคีของชาวบ้าน จึงได้ตั้งขนานนามวัดว่า วัดประสานศรัทธา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

พร้อมกับการก่อสร้างเสนาสนะต่างๆที่จำเป็น และส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี พร้อมได้เผยแผ่คำสอน อบรม ปฏิบัติธรรม ให้แก่สาธุชน เพื่อจรรโลงพระศาสนาและสืบอายุพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป วัดประสานศรัทธากับการปกครอง วัดประสานศรัทธา จัดการปกครองภายในวัดโดยมีระเบียบ กฎกติกา ของวัด กำหนดให้พระภิกษุ สามเณรปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้หมู่คณะอยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคี และความเรียบร้อย เป็นเจริญศรัทธา เป็นเนื้อนาบุญอย่างยอดเยี่ยม แก่สาธุชนที่มาร่วมทำบุญ โดยมีลำดับการปกครองเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

 • ๑) พ.ศ. ๒๔๙๒-๒๔๙๙ พระมีชัย วิราโค
 • ๒) พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๐๓ พระสมพร สิริปญฺโญ
 • ๓) พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๔ พระดง ขนติโก
 • ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๕ พระจูม จิตฺตธมฺโม
 • ๕) พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๒๗ พระครูสุนทรสมานคุณ
 • ๖) พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๒ พระบุญตา กนฺตสีโล
 • ๗) พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๔ พระพิมพ์ วิสุทฺธาจาโร
 • ๘) พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๕ พระศิลา ธมฺมทินฺโน
 • ๙) พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๖ พระบุญเกิด ปภากโร
 • ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๘ พระสุวัฒน์ ชินวํโส
 • ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๔ พระมหาสุวิทย์ ฐิตญาโณ
 • ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๓ พระมหาสุมิตร ธมฺมเมธี
 • ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ พระมา เขมปญฺโญ
 • ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน พระมหาฉัตรชัย ชยญาณเมธี

วัดประสานศรัทธากับการศึกษา วัดประสานศรัทธาได้เล็งเห็น ตระหนัก และความสำคัญของการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ที่เข้ามาบวชและจำพรรษาอยู่ที่วัด ดังนั้น จึงได้ส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณร ให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมทั้ง ๓ แผนก ตามกำลังสติปัญญาของตน โดยเฉพาะการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดประสานศรัทธา สามารถผลิตพระมหาเปรียญ สามเณรเปรียญ มากว่า ๘๐ รูป และส่งเสริมการศึกษาในชั้นอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของสงฆ์ อีกด้วย

วัดประสานศรัทธากับการศึกษาสงเคราะห์ วัดประสานศรัทธา ได้เห็นความสำคัญของกำลังชาติในอนาคต จึงได้ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในโรงเรียนต่างๆ โดยจัดมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมกับมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา แก่โรงเรียนต่าง ทั้งนี้ยังได้เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ

วัดประสานศรัทธากับการเผยแผ่ วัดประสานศรัทธาได้มีการเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่ประประชาชน เยาวชน ข้าราชการ เป็นประจำ โดยมุ่งเน้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีฮีต ๑๒ คอง ๑๔ และวันสำคัญของสถาบัน อีกทั้งยังได้รื้อฟื้นประเพณีที่สูญหายไปแล้วกลับขึ้นมาใหม่ ให้อนุชนคนรุ่นได้เห็นความสำคัญ และช่วยกันรักษา สืบทอดต่อไป

วัดประสานศรัทธากับการสาธารณูปการ วัดประสานศรัทธาได้มีการก่อสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆ ที่มีความจำเป็นในการใช้ประโยชน์ ในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนของวัด หน่วยงานต่างๆ และยังได้บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาให้มีสภาพใช้การได้ โดยในการก่อสร้างมุ่งเน้นศิลปะไทย เน้นประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด โดยอาศัยสายศรัทธาจากชาวบ้าน และสาธุชนจากจังหวัดต่างๆ

วัดประสานศรัทธากับการสาธารณสงเคราะห์ วัดประสานศรัทธาได้เห็นความสำคัญของหารอยู่ร่วมกันกับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ชาวบ้านประสบความเดือดร้อน เช่นประสบอัคคีภัย อุทกภัย เป็นต้น หรือในยามที่ประชาชนตกทุกข์ได้ยาก ขาดแคลนปัจจัย ๔ โดยทางวัดได้รวบรวมทุนทรัพย์ และสิ่งของที่จำเป็นเพื่อนำไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเป็นประจำทุกปี

เกียรติคุณของวัดที่ได้รับ

 • พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับคัดเลือก ให้เป็น วัดที่จัดอุทยานการศึกษาภายในวัด จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับคัดเลือก ให้เป็น วัดพัฒนาตัวอย่าง จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับคัดเลือก ให้เป็น วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ